Základná škola

Pri RC Sološnica je zriadená Základná škola, ktorá zabezpečuje povinnú školskú dochádzku pre žiakov nášho zariadenia. V rámci nej fungujú štyri triedy pre druhý stupeň ZŠ: 6., 7., 8. a 9. ročník. Do každej triedy je možné zaradiť 10 chlapcov, čiže naša ZŠ má celkovú kapacitu 40 žiakov.

Pre starších žiakov je pri našom zariadení zriadené Odborné učilište a Stredná odborná škola. V každom z nich fungujú dve triedy (odbory), do ktorých je možné zaradiť 10 chlapcov, celková kapacita je teda 40 učňov. Žiaci navštevujúci odborné učilište a strednú odbornú školu absolvujú teoretické vyučovanie, ktoré zabezpečuje úsek školy a odborno- profesnú prípravu, ktorú zabezpečuje úsek odborného výcviku.

Poslanie a hlavné úlohy úseku teoretického vyučovania a odbornej profesnej prípravy

Na úseku školy a odborného výcviku sa realizuje a zabezpečuje:
- výchovno - vyučovací proces
- teoretická príprava žiakov ZŠ
- teoretická príprava učňov OU a SOŠ pri RC
- ukončenie učebných odborov ZŠ
- odborná príprava zameraná na posilnenie správnej profesionálnej orientácie žiakov vo zvolenej profesii
- postup v náväznosti na spájanie teórie odborných predmetov s praktickým využitím
- organizovanie exkurzie s odborným zameraním podľa učebných odborov (platí pre II. ročníky)

Výchovno- vyučovací proces a teoretická príprava žiakov ZŠ a učňov SOŠ a OU prebieha od pondelka do piatku v doobedňajších hodinách podľa denného režimu žiakov a učňov počas teoretického vyučovania.

Odborný výcvik učňov I. a II. ročníkov SOŠ a OU sa organizuje v rámci učebných dní, t.j. 6 hodín odborného výcviku v príslušnom dni, pričom dĺžka trvania jednej hodiny je 60 minút, riadi sa denným režimom učňov počas odborného výcviku.

Na splnení týchto úloh pracujú v súčinnosti pedagogickí zamestnanci úseku školy a odborného výcviku.