Výchovná poradkyňa


 

Mgr. Martina Oravcová
tel. číslo: 034/658 4188
martina.oravcova@rcsolosnica.sk
 

poslanie výchovného poradcu:

- plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí
- venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom
- poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov
- informuje o otázkach štúdia na stredných školách
- sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti

Informácie pre deviatakov

Riadny termín celoslovenského testovania deviatakov: 1. apríla 2020 (streda).
Náhradný termín testovania sa uskutoční 15. a 16. apríla 2020 (streda, štvrtok).
 

Dôležité oznamy

Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou a strednými školami (plán, naplnenosť, dĺžka štúdia, profilové predmety) môžete získať na stránkach:
www.svslm.sk
www.svetprace.sk
www.infovek.sk
www.kamnaskolu.sk
www.stredneskoly.eu

 
Na prihlášku na strednú školu sa uvádza prospech žiaka na konci 6., 7., 8.. ročníka a za I. polrok 9. ročníka a výsledky TESTOVANIA 9 - 2019:
- na základe vyhlášky MŠVVaŠ SR riaditelia SŠ prihliadajú na výsledky TESTOVANIA
- o testovaní deviatakov sa dozviete viac (testy z minulých rokov, výsledky)- www.nucem.sk/sk/testovanie_9