OU a SOŠ


 

Charakteristika priestorov odborného výcviku

Hala odborného výcviku sa nachádza v areáli nášho zariadenia a je zameraná na výučbu zriadených učebných odborov. V priestoroch haly sa nachádzajú sociálne zariadenia, kancelárie, šatne a výrobné priestory pre jednotlivé učebné odbory. Na prízemí haly sa nachádzajú šatne pre učňov, sociálne zariadenia, zborovňa majstrov odborného výcviku, sklady materiálu pre všetky odbory, elektrická rozvodňa, haly pre odborný výcvik. Na poschodí sa nachádza šatňa pre majstrov, kancelária vedúceho majstra a sociálne zariadenie so sprchou.
 

Hlavné úlohy a ciele odbornej profesnej prípravy učňov počas odborného výcviku

Príprava učňov v našom OU trvá tri roky a SOŠ trvá dva roky. Trojročná a dvojročná učebná doba sa ukončuje vykonaním záverečnej skúšky. Úspešným zvládnutím záverečnej skúšky získajú absolventi odborného učilišťa Výučný list a absolventi strednej odbornej školy získajú Vysvedčenie o záverečnej skúške a Dodatok k vysvedčeniu, ktorý ich oprávňuje vykonávať povolanie v príslušnom odbore.

Odborný výcvik má veľmi dôležité postavenie medzi odbornými predmetmi a musíme klásť dôraz na jeho priebeh, ako aj na prípravu majstra.
 

Činnosť majstra odborného výcviku v priebehu učebného dňa má byť zameraná na splnenie týchto základných cieľov:

- vedieť aplikovať odborné vedomosti a zručnosti žiakov, ktoré získali na hodinách teoretického vyučovania (odborná zložka);
- získať nové vedomosti, zručnosti a návyky potrebné na vykonávanie príslušných pracovných činností (pedagogicko- psychologicko-didaktická zložka);
- vedieť pracovať bezpečne a zároveň dodržiavať technologickú disciplínu s ohľadom na ochranu životného a pracovného prostredia ako aj zdravia žiakov (občianska zložka);

Splnenie uvedených cieľov sa nedá dosiahnuť bez zodpovednej prípravy majstra odbornej výchovy na učebný deň.

Vlastnú realizáciu učebného dňa v odbornom výcviku organizuje majster v troch častiach:

1. Úvodná časť učebného dňa - spočíva v príprave na odborné práce.
2. Hlavná časť učebného dňa - realizácia jednotlivých prác.
3. Záverečná časť učebného dňa - skontrolovanie a vyhodnotenie prác.

Počet učňov nie je stabilný, mení sa počas celého školského roka z dôvodu útekov, podmienečného umiestnenia domov, väzby, premiestnenia do iného zariadenia a dosiahnutia plnoletosti .


UČEBNÉ ODBORY

I. odbor 4572 G 09 Poľnohospodárska výroba – kvetinár, zeleninár, sadovník

- dĺžka prípravy: 3 roky
- podmienka prijatia: ukončený 9. ročník ŠZŠ
- forma štúdia: denná
- spôsob ukončenia: záverečná skúška
- pracovné uplatnenie: v poľnohospodárskej výrobe
 

II. odbor 3686 G 04 Stavebná výroba – stavebné práce

- dĺžka prípravy: 3 roky
- podmienka prijatia: ukončený 9. ročník ŠZŠ
- forma štúdia: denná
- spôsob ukončenia: záverečná skúška
- pracovné uplatnenie: v stavebníctve
 

III. odbor 3686 F 00 Stavebná výroba

- dĺžka prípravy: 2 roky
- podmienka prijatia: ukončená povinná školská dochádzka alebo ukončený 9.ročník ZŠ
- forma štúdia: denná
- spôsob ukončenia: záverečná skúška
- pracovné uplatnenie: stavebníctvo, interiéry, fasádne nátery
 

IV. odbor 2478 F 00 Strojárska výroba

- dĺžka prípravy: 2 roky
- podmienka prijatia: ukončená povinná školská dochádzka alebo ukončený 9.ročník ZŠ
- forma štúdia: denná
- spôsob ukončenia: záverečná skúška
- pracovné uplatnenie: robotník v strojárstve