O nás


Organizačná štruktúra:

organizačná štruktúra


Profil zariadenia:

Reedukačné centrum v Sološnici je súčasťou špeciálnych výchovných zariadení v systéme špeciálneho školstva s celoslovenskou pôsobnosťou pre deti a mládež. Poskytuje vzdelávanie v triedach základnej školy pre žiakov v povinnej školskej dochádzke a triedach strednej odbornej školy a odborného učilišťa žiakom po ukončení povinnej školskej dochádzky. Budova je prispôsobená podmienkam internátneho typu s nepretržitou prevádzkou. Zariadenie ma fluktuačný charakter, zloženie žiakov sa neustále mení. Kapacita zariadenia je 56 žiakov vo veku od 12 do 18 rokov s normointelektom a tiež s mentálnym postihnutím. Hlavnou úlohou, ktoré zariadenie plní v súlade so zákonom NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky MŠVVaŠ 323/2008 Z.z. o špeciálnych výchovných zariadeniach, je poskytovanie psychologickej, psychoterapeutickej, špeciálno-výchovnej a zdravotnej starostlivosti deťom, o ktorých umiestnení rozhodol príslušný orgán štátnej správy, zákonný zástupca alebo o umiestnenie požiadal detský domov. Do reedukačného centra sa prijímajú žiaci zo všetkých krajov Slovenska. Právnym predpokladom pre ich prijatie je súdom nariadená ústavná, ochranná výchova alebo žiadosť detských domovov, špeciálnych základných škôl a odborných učilíšť internátnych o reedukačný pobyt, niekedy aj žiadosť zákonného zástupcu o umiestnenie na dobrovoľný pobyt. Dôvodom na umiestnenie býva najčastejšie zanedbaná a nezvládnutá výchova, alkoholizmus rodičov, nedostatočná starostlivosť a z toho vyplývajúce vážne poruchy správania prejavujúce sa najmä krádežami, trestnou činnosťou, túlaním sa, útekmi z domu, drogovými závislosťami a pod.
 


História:

Reedukačné centrum Sološnica bolo zriadené pod názvom Výchovný ústav pre mládež, západoslovenským KNV, odborom školstva. Brány reedukačného centra sa oficiálne otvorili 1.septembra 1977. Celý komplex reedukačného centra pozostáva zo šiestich budov (škola, internát s kapacitou 48 miest, internát rodinného typu s kapacitou 8 miest, hala odborného výcviku, telocvičňa a garáže). Od 1.apríla 1994 sa do roku 1998 používal názov Reedukačný domov pre mládež. V roku 1998 sa vytvára jedna skupina žiakov ZŠ s poruchami správania, preto dochádza  znovu k zmene názvu na Reedukačné centrum pre deti a mládež.  V školskom roku 2004-2005 z dôvodu zrušenia Reedukačného domova pre deti v Tomášove prichádzajú do nášho zariadenia tri triedy žiakov ZŠ, a tým sa zvyšuje aj jeho kapacita. Od roku 2008 je podľa zákona č.245/2008 Z.z. platný názov Reedukačné centrum. Je to zariadenie, ktorého zriaďovateľom je Okresný školský úrad v Bratislave. RC plní úlohu zariadenia pre výkon ústavnej a ochrannej výchovy pre emocionálne a sociálne narušených jedincov vo veku od 12 do 18 rokov. Kapacita zariadenia je 56 miest. Reedukačné centrum je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Vzdelávanie zabezpečuje Základná škola pri RC pre 7., 8. a 9. ročník a Stredná odborná škola pri RC v dvojročných učebných odboroch Strojárska výroba a Stavebná výroba. Odborné učilište pri RC zabezpečuje vzdelávanie tiež v dvoch trojročných učebných odboroch Poľnohospodárska výroba a Stavebná výroba - stavebné práce pre žiakov s mentálnym postihnutím.